Znamení kříže

Jte zváni na vernisážový večer
20. 1. 2012 v 19 hodin
Galerii Jiří Putna
Luční 54, 616 00 Brno
http://www.galeriejiriputna.cz/
Jan Vermouzek – Znamení kříže
http://jan.vermouzek.eu/
Kříž je jedním z nejstarších a nejznámějších symbolů. Jedná se o geometrický obrazec, skládající se ze dvou úseček či obdélníků, které zpravidla svírají pravý úhel, a dělí tak jednu nebo obě úsečky vedví.
Tento symbol může označovat rozdělení světa na čtyři elementy či světové strany, případně popisovat spojení božského a lidského či světského prvku.
Kříž však také označuje popravčí nástroj, užívaný ve starověku Babyloňany, Féničany, Peršany nebo Kartáginci, od kterých jej převzali Římané

Doporučené články